งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000235
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายรุ่งเรือง    สภาพ
2. เด็กชายธงชัย    สภาพโชติ
3. นายพิษณุ    สังข์เสม
1. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยา    ถ้ำพุดซา
2. นายใจเพชร    สุปัญบุตร
3. นางสาวสิริลักษณ์    จรลี
1. นางนงพร    โสใหญ่
2. นางรัตติกาล    ขวาคำ
3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายกรวิชญ์    เมืองมูล
2. นายอภิชาต    ใจอ่อน
3. นายวสันต์    คำจันทร์ต๊ะ
1. นายพิทยา    ศิรินันท์
2. นายบุญส่ง    กันธิยะ
4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวฉัตรสุดา    จันทองปาน
2. นางสาวรัตติกาล    วังเย็น
3. นางสาวรัตติกาล    มะโนวัน
1. นางสาวชนม์ณกานต์    ธนัชสมวรรณ์
2. นายสาคร    แว่นนันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................