งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000234
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพณิชพล    ทาวะรมย์
2. เด็กชายนนทวัฒน์    ศรีวิพัฒ
3. เด็กชายณัฐกิจ    จำปาพันธ์
1. นางสาวธิดารัตน์    เสนาใหญ่
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์    แก้วพิลา
2 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพงษ์    เสนาะวาที
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    จบไตรเภท
3. เด็กชายธีรศักดิ์    ประชุมทอง
1. นางรัตนรรห์    จันทร์ลา
2. นางสรัญญา    อุทัยพัฒนพงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................