งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 000232
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายชวิน    ละเอียดรชตะกิจ
2. นายวัฒนา    พระจันทร์ครึ่งซีก
1. นางสาวสายใจ    ศรีบุญ
2. นายธเนตร    โชควิเศษชัยสิทธิ์
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. นายธรากร    เลิศเวชกุล
2. นายกรวิชญ์    โชคไมตรี
1. นางสาวจิตร์ตรา    ยาคำ
2. นางสาวอนุสรา    หาพิพัฒน์
3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. นายอรรถพล    สังขวาสี
2. นายศรัณย์    ชาญการค้า
1. นางสาวอรัญญา    ธาราวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................