งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 000231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. นายวศิน    โพธิ์หิรัญ
2. นายสัชฌุพงศ์    บวรกมล
1. นางสาวกานติรัตน์    ตยาคีพรรค
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพนธ์    ขันกสิกรรม
2. เด็กชายสหรัฐ    รังสีธรรม
1. นางสาวรัฐณีรนุช    นามแก้ว
2. นางสาวยุบล    ภัทรเสวิการ
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชรภณ    ผงทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์    ชาญจิรกิตติ
1. นางวิจิตฎ์ตรา    บุญตา
2. นางสาวเกวลี    สันติธรรมานนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................