งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 000230
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพิม    ขาวสะอาด
2. นางสาวกัญญา    ดีทองหลาง
1. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
2. นางสาวจุฑารัตน์    ขาวสุก
2 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นายอดิศร    คำทิพย์
2. นายพงษ์พัฒน์    สมทัต
1. นางจตุพร    อาจเอื้อม
2. นางพิมสิริ    ประสงค์สุข
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายสุทิน    ช่างกลึงดี
2. นายไชยวัฒ    สิทธิมณีกูล
1. นางสาวรุ่งอรุณ    พุ่มนิล
2. นางสาวขวัญเรือน    คงแท่น
4 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. นายสุจินดา    ดีดวง
2. นายพงษ์เทพ    เพ็ชรสังข์
1. นายมนต์ตรี    หนูขจร
2. นายสุวัชร    บุญชูดวง
5 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 5 1. นายศักดา    กุลชนะวงศ์
2. นายปฐมพร    สีไว
1. นางสาวจันทนา    ฉายจรุง
2. นายฟ้าสาง    คำทองเขียว
6 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรีภรณ์    ศีลธรรม
2. นางสาวนารินทร์    สมพงษ์
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง    แซ่กัง
2. นางอำมาลา    เกตษา
7 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 1 1. นายพนมทวน    ฤทธิ์กำลัง
2. นายเทพพร    สัจจชลพันธ์
1. นางวิยะดา    ธีร์รัตน์คุณากร
2. นางรัชนี    กมลเพชร
8 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายกิตติภพ    โพธิตา
2. นางสาวอรฤทัย    ตุ่นคำ
1. นายทรงศักดิ์    สารพันธ์
2. นายทวีชัย    เชียงทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................