งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 000229
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษิดิษฐ์    แก้วไม่ลืมรัง
2. เด็กชายสุวิทย์    จันโท
1. นางสาวพิศนีย์    จิราวนิชพันธ์
2. นางสาวไพลิน    สร้อยจิต
2 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    ปิ่นทองคำ
2. เด็กชายธนโชติ    จันทร์สุข
1. นางกอบกุล    ลักขณานุรักษ์
2. นางมัณฑนา    สาสะ
3 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติเทพ    แสงประกาย
2. เด็กชายทรงวุฒิ    หนูเนตร
1. นางสาวหฤทัย    หมื่นรักษ์
2. นางเจนจิรา    ไวกิจการณ์
4 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุกานดา    ปรีชา
2. เด็กหญิงพวงทิพย์    คงเอียด
1. นางสาวพวงรัตน์    สุขชุม
2. นางยินดี    เวชสาร
5 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเสริมศักดิ์    พัฒนเชียร
2. เด็กชายฉัตรินทร์    ศักดิ์ดี
1. นางสาวรัตนาภรณ์    คงเขียว
2. นางวนิดา    เหมะรักษ์
6 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรุณ    กรีวัชรินทร์
2. เด็กหญิงณรัชฎา    ตรีวงศ์รักมิตร
1. นางศุภวรรณ    หมั่นเขตกิจ
7 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนีกร    นครไพร
2. เด็กชายอนุชิต    หินจำปา
1. นางจิราพร    สิงห์พลทัน
2. นางสมพิศ    วิทยา
8 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. นางสาวกิ่งกาญ    พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงนลินี    ปัสสา
1. นางสาวสายฝน    ขนันไทย
2. นางสาวคัทรียา    โสมนัสกุล
9 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรยา    บุญมาก
2. เด็กชายพิทักษ์    ดอนมะเดื่อ
1. นางสาวสุดารัตน์    พิศโสระ
2. นายมานพ    เสร็จพร้อม
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานันท์    แซ่ลี
2. เด็กชายทรงภพ    แสนวังทอง
1. นางสุวิมล    สิงห์คำ
2. นางสาวอภิญญา    กาศสนุก
11 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพภิชัย    สมศักดิ์
2. เด็กชายธรรณธร    ท้วมบ้านไทร
1. นายพงษ์ศักดิ์    รักษาพล
2. นางสาวอนงลักษณ์    ปันแก้ว
12 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชื่นสมบัติ
2. นายพรชัย    แซ่รี
1. นายนเรศ    มั่งมี
2. นายพยุงศักดิ์    แก้วดำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................