งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 000227
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. นายนาวี    อำพลสิงห์
2. นางสาวประนิดา    สิมัยงาม
1. นายพนมไพร    สวัสดิวงศ์
2 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายรุ่งเรือง    สภาพ
2. นายพิษณุ    สังข์เสม
1. นางสาวจุฑารัตน์    ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตติกาญ    ฤทธิ์เดช
2. นายนิรนันท์    ร่มเย็น
1. นางอมรรัตน์    แขดวง
2. นางนัชพร    กำเนิดรักษา
4 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 3 1. นายอบเชย    โชติฉันท์
2. นางสาวกนกอร    โชติรื่น
1. นางปุณณดา    การเมือง
2. นายชัยยงค์    แสนณรงค์
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นายศรราม    สาลี
2. นางสาววารีรัตน์    ศรีบุญ
1. นายสินธุวา    โสภะสุนทร
2. นายสุภชัย    ศรีมันตะ
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    ผัดโพธิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ    กลั่นสาน
1. นางสาวรติชา    ระวิโรจน์
2. นางวัลลีย์    แสงสุข
7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายวีรภัทร    ทองสุข
2. นางสาวแก้วฟ้า    แซ่ย่าง
1. นางสาวกฤษณา    จองมน
2. นางสาวนงคราญ    ตันตะละ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................