งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 000226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    แดนดี
2. เด็กชายณัฐพงศ์    ตันเจริญ
1. นางสาวโชติกา    เปิ่นก๋ง
2. นางสาวสุนันทินี    พรหมทา
2 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชายหาด
2. เด็กชายวสันต์    โชติกูล
1. นางสุชาดา    ระบุผล
2. นายไพฑูรย์    เจริญพวก
3 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิทธิพงศ์    รุ่งคำ
2. เด็กหญิงอัณศยา    เกิดกล้า
1. นางสุกานดา    ใจแข็ง
2. นางวันนา    อายุวงษ์
4 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิภู    โคตรชาดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์    มาพร้อม
1. นางสมถวิล    สระแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์    ผิวจันทร์
5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายกรวิชญ์    เมืองมูล
2. เด็กหญิงรัตนากร    อินตาดา
1. นางสาวจินตนา    อภิรมย์การ
2. นางประไพ    สุวรรณโสภณ
6 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    บุญรอด
2. เด็กชายอาทิตย์    สุดจ้อย
1. นางสาวน้ำผึ้ง    สงสัย
2. นางรพีพรรณ    สายโกสุม
7 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ทวีเขตกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มีชัย
1. นางวสุกาญจน์    เยาวเรศ
2. นางสุกัญญา    คงเขียว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................