งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000225
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนภัทร    แช่มปรุง
2. เด็กชายพชรพล    จุฑามณี
3. เด็กชายสุวิศิษฏ์    รัตนโยธิน
1. นางสุภาภรณ์    จันทร์สุข
2. นางสาวภัทรสวันต์    แสงคำ
2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิติกร    บุตรภักดี
2. เด็กชายสหรัฐ    สวยสุข
3. เด็กชายเอกรัฐ    คันธาภิชาติ
1. นางสาวศุภกาญจน์    บัวเรือง
2. นางสาวอำพันธ์    สุดใจ
3 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถพร    ปานปลอด
2. เด็กชายรุ่งอรุณ    ทองคำดี
3. เด็กชายชลสมุทร    สวัสดี
1. นางสาวชุติมน    ม่วงมงคล
2. นางสาวอมรรัตน์    ปราณีมาโพธ
4 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนธรณ์    คงสังข์
2. เด็กชายภัทรกร    อินทร์ทองคำ
3. เด็กชายอภิชาติ    พลไชยะ
1. นายสุชาติ    โชติมณี
2. นางบังอร    แป้นคง
5 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ    ดำชุม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เพ็ชรแก้ว
3. เด็กชายปิยะพัฒน์    เสนเอี่ยม
1. นางอารี    วรรณทิพย์
2. นายชัยศักดิ์    คงแก้ว
6 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเพชรรินทร์    เต็มดวง
2. เด็กชายสิทธิชัย    ใจยะ
3. เด็กชายอดิศักดิ์    เกตุทอง
1. นางละออ    วัชราคม
2. นายประมวล    เตี้ยนวล
7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจนนุศักดิ์    เย็นทรวง
2. เด็กหญิงธนัชชา    พิสิฏฐศักดิ์
3. เด็กชายอธิป    แสนแก้ว
1. นางสาวเอื้อมพร    พิมพ์ไกร
2. นายวินิตย์    นาสถิตย์
8 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเพรียวพันธ์    ขวัญทอง
2. เด็กชายกิจกรรม    แสงจันทร์เทศ
3. เด็กชายธนพล    มานุช
1. นางวาสนา    จันทรเสนา
2. นายวิชิต    แทบท้าว
9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรพรรดิ    ครอบครองวงษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร    ทองม้วน
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    ลวดไธสง
1. นายไพบูลย์    ก้อนเงิน
2. นางพัชรินทร์    ก้อนเงิน
10 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาสกร    เศวตปริช
2. เด็กชายธีรวุฒิ    กาศมัยจันทร์
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ใจชื่น
1. นายยุทธยา    ขัดสม
11 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรธิดา    ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงกาญจนา    เครือแก้ว
3. เด็กหญิงทิพเกสร    รินตัน
1. นายสมบูรณ์    ดวงแก้ว
2. นายสายัณห์    เปี่ยมงาม
12 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ซื่อตรง
2. นายศราวุธ    อัมภเสวก
3. เด็กชายภวินท์    เนียมจิต
1. นางสมภรณ์    ทองดี
2. นางจงรักษ์    นรินทร์รัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................