งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000223
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    บัวบาล
2. เด็กชายจตุรพงษ์    สุขเตี้ยม
3. เด็กชายอิสรพงศ์    บัวบาล
1. นายประสิทธิ์    อินทรมนตรี
2. นายสันติ    สวัสดี
2 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    ไชยพันโท
2. เด็กหญิงดรุณี    รูปสิงห์
3. เด็กชายนันธิชัย    หิรัญรัตน์
1. นางสาวธิดารัตน์    เสนาใหญ่
2. นางประภาพร    ศรีคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................