งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 000221
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษฎา    เพ็ชรสังวาลย์
2. นายณัฐวัฒน์    มัตตะเรืองฤทธิ์
1. นางสาวรัตนาวดี    พางาม
2. นางสาววรัญนิตย์    จอมกลาง
2 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติณัฐ    มาัลัย
2. เด็กหญิงสุภชา    แสงกุล
1. นางพิมพา    ดาวบริบูรณ์
3 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาธิป    พันธ์ดงยาง
2. เด็กชายจิรายุทธ    ลือจันดา
1. นางสมพิศ    วิทยา
2. นางอรพิน    ศรีวงศ์แก้ว
4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    วรรณเวช
2. เด็กชายสุรกานต์    บุญวิจิตร
1. นางอาภาภรณ์    ศรไชย
2. นางนคร    นวลอินทร์
5 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากรณ์    ศรีแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ    วงษ์กลม
1. นางสาวธิดารัตน์    เสนาใหญ่
2. นางเปรมฤทัย    พรหมกสิกร
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยนาถ    ไศลภูมิ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ    แซ่โซ้ง
1. นายฉกรรจ์    เสนา
2. นางประกาย    ต้นผล
7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคล    จิณะชิต
2. เด็กชายนิทัศน์    ลำน้อย
1. นางนวพร    ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน    อินต๊ะแสน
8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุณรัตน์    อริยะวงศ์ทอง
2. นางสาวอรัชพร    กันสืบ
1. นางจิราภรณ์    อริยะวงศ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................