งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 000022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายพิทักษ์    สิริคุณวุฒิ
1. นายวุฒิชัย    ใจนะภา
2 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. นายศักดิ์ศรี    เผ่าดวงดี
1. นายณัฐพล    วรรณทอง
3 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญวรัตน์    แก่นแก้ว
1. นายพนัส    ดอกบัว
4 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 5 1. นางสาวกาญจนา    ทาสมบูรณ์
1. นางสาวปาริชาติ    เกื้อกูล
5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายวสันต์    เครือสาร
1. นายอร่าม    สมศรี
6 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนภา    เรืองพูล
1. นางจรรยา    ศรีพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................