งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 000216
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวปทิตา    มุทิตาภรณ์
2. นางสาวอรปรียา    มงคลสิทธิชัย
1. นางสุลัดดา    เฟื่องธนภูมิ
2. นางสาวจุไรรัตน์    แก้วมณี
2 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นางสาววินนา    คุมสุข
2. นางสาวจินดารัตน์    แก้วสว่าง
1. นายมาฆรัตน์    เลิศศิริรักษ์
2. นางพิมลพร    พรนิเวศน์
3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัสยา    อำพะวัน
2. นายอุดร    คงแก้ว
1. นางวรฤทัย    นุริตมนต์
2. นางวนิดา    คงทรัพย์
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำฝน    บัวหิรัญ
2. นางสาวอรัญญา    ครุฑกษัตริย์ไทย
1. นางสาวจุฑามาศ    ศรีแสนปาง
2. นางสมพิศ    แก้วบุดดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................