งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 000215
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยพัชร์    ธนารุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงอารดา    โตสูง
1. นางสาวศิริพร    วงศ์ภักดี
2. นางสุลัดดา    เฟื่องธนภูมิ
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพงษ์    หวังตรงจิตร
2. นายศิริชัย    สินทักทรัพย์
1. นางสาวจินดามัย    ชินนอก
2. นางสาวณัฐญาณ์    จอกแก้ว
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    พรมโชติ
2. นายธนพล    กลิ่นคง
1. นายสุชาติ    แก้วเหล็ก
2. นางสมทรง    กีรติมาพงศ์
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อินทะคม
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ประหุปะเม
1. นางปิยมาศ    วิชาเงิน
2. นางนงรัก    วิศิลา
5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นายอนุวัฒน์    สีดาวงค์
2. นายอภิชา    ดาทอง
1. นางสาวสุมิตรา    หาญยิ่ง
2. นางสาววราภรณ์    นวลโคกสูง
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธ์ธง    วงค์ชมภู
1. นางอรณัญช์    เชียงแรง
2. นายวิทูร    แสนติยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................