งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 000214
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายธนาวุฒิ    หงษ์ทอง
2. นายเจตน์    วิเศษณัฐ
1. นายวุฒิชัย    ใจนะภา
2. นางสาวสุนทรี    บุญจันทร์
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. เด็กชายธาม    ภัทรยานนท์
2. เด็กชายกรวิชญ์    บานแย้ม
1. นางสาวจิตร์ตรา    ยาคำ
2. นางสาวอนุสรา    หาพิพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................