งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายศรันย์    สภาพสวัสดิ์
2. นางสาวกัญญา    ดีทองหลาง
1. นางสาวจุฑารัตน์    ขาวสุก
2. นายเอกราช    คำถวาย
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรเดช    แสนกล้า
2. เด็กชายอภิชน    พันทา
1. นางสาวเบญจมาศ    ปัญญายงค์
2. นางพรทิพย์    ทานะมัย
3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    สุขสำราญ
2. เด็กชายณฐพล    ลี้ไวโรจน์
1. นางพรทิพย์    อรชร
2. นางนันทวรรณ์    สมทรงแป้น
4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกอนันต์    มาลัย
2. เด็กชายศุภวิชญ์    วิทยปรีชา
1. นางสาวกชนิภา    ลายพยัคฆ์
2. นางสาวนันทวัน    นาคขวัญ
5 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. นายนันธิวัฒน์    ชูประสูตร
2. นายธนาธร    สีทองแก้ว
1. นางกฤติยา    สุขเรือง
6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนทัต    เมืองเจริญ
2. เด็กชายไตรขวัญ    ทองสังข์
1. นางสาวสุบรรณ    สิทธิชัย
2. นางสาวปณิดา    หลงเอ
7 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร    ดีนัก
2. เด็กชายอานนท์    พลจันทร์
1. นางสาวแก้วใจ    อ่อนสีทา
2. นายศิริ    บุญกิจ
8 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 5 1. เด็กชายสิทธิพร    ผ่องใส
2. นางสาวบุสดี    หลานวงษ์
1. นางทิพวรรณ    สุภักดี
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์    บุดดาดวง
9 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรวิลัย    ใจใส
2. เด็กหญิงสุริยาพร    ศาลางาม
1. นายณัฐพล    บัวพันธ์
2. นายณภัทร    พิมพ์ทอง
10 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายจอมพล    เรือนคำ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ดาวนัน
1. นางภัคมาลย์    ลัมพะบุตร
2. นางสาวพรพิมล    มาบุญลือ
11 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายอัษฎาวุฒิ    อินปั๋น
2. นางสาวสุพรรษา    วงค์เกตุ
1. นางบุษยพรรณ    ขันแหลม
2. นางสาวประกายเพชร    เอ้ยวัน
12 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษดา    จัดม่วง
2. เด็กชายธนกฤษณ์    ยังดี
1. นายภิญโญ    สุขแก้ว
2. นางเกษกนก    สุขแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................