งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000212
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริญ    นวลละออง
2. เด็กชายนนทวัฒน์    เกิดทรัพย์
1. นางสาววัลลี    เที่ยงธรรม
2. นางสมจิต    ช่วยชู
2 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายพิษณุ    สังข์เสม
2. นายรุ่งเรือง    สภาพ
1. นางสาวเรณู    ครุฑธาพันธ์
2. นายเอกราช    คำถวาย
3 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    ทองสุข
2. นางสาวเกศสุดา    ศรีมันตะ
1. นางจรรยา    จำนงนิจ
2. นายชาติชาย    ไพเราะ
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยา    ถ้ำพุดซา
2. นายใจเพชร    สุปัญบุตร
1. นายณรงค์    ชูสกุล
2. นายนิกร    สีกวนชา
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. นายยิ่งเจริญ    ทุ่มวิเศษ
2. นางสาวสุนิสา    ชุ่มอภัย
1. นายทองสิทธิ์    กิติราช
6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพันธกานต์    ตรีฉันท์
2. นางสาวสุทธิดา    สุตะวงค์
1. นายวรชาติ    ภู่ทอง
2. นางสาวปรียารัตน์    สุวรรณโสภณ
7 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายพงษ์สิทธิ์    ยาอิน
2. นายฤชายุ    ศรีขัดเครือ
1. นางสาววาสนา    จันตาอุด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................