งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 000021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายรัชชานนท์    สีตลารมย์
1. นายวสันต์    จันทร์เพ็ญ
2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนวินท์    อัศวจงรัก
1. นางสาวสุกัญญา    ชาซิโย
3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กชายยุทธ    พวงสมบัติ
1. นางเน็ด    หงส์เทียมจันทร์
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริพร    ปฏิมาประกร
1. นายสมนึก    แพ่งยัง
5 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    แสนศิลา
1. นางรัตนา    มุกดาม่วง
6 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเขมนิจ    ทนินทา
1. นายเขตต์    เขตวิจารย์
7 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    แก่นแก้ว
1. นางพิณทิพย์    แสงสาคร
8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    พิมพ์ทอง
1. นางสาวมยุรา    มะราช
9 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุธีมนต์    ยาอุด
1. นางสาววาสนา    แกล้วกล้า
10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกษม    พงษ์พานิช
1. นางนพรัตน์    พ่วงบุใหญ่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................