งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000209
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพิชญ์    แขชัยภูมิ
2. เด็กชายธนภูมิ    แขชัยภูมิ
1. นางสาวปนัดดา    จันทวงศ์
2. นายปราโมทย์    ศรีชมชื่น
2 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 2 1. เด็กชายประเสริฐพร    สุภาษร
2. เด็กชายจักรินทร์    ศรีไชย
1. นางสาวธิดารัตน์    เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์    เสนาใหญ่
3 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปูชญา    ศิลาวงศ์
2. เด็กชายฟ้าใส    ศิลาวงศ์
1. นางวันเพ็ญ    ตันทะอธิพานิช
2. นางรัตนรรห์    จันทร์ลา
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    เรือนคำ
1. นางวิไล    พรหมขัติแก้ว
5 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรกานต์    พิมเสน
2. เด็กหญิงวรรณศิริ    คำยันต์
1. นางสุภาพร    จิตตรง
2. นางสาวชไมพร    สุนันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................