งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 000208
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    วงศ์กิจรัตนชัย
2. เด็กชายวราเทพ    จีระมงคลพาณิชย์
1. นางวัฒนา    จินตนากูล
2. นางสาวน้ำทิพย์    พรพัฒนานิคม
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. นายพชร    ทำดี
2. นายทัศน์พล    นวลสมศรี
1. นางสาวณุตตรา    ทองสา
2. นางวิมพ์วิภา    ไทยพุทรา
3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. นายภูรี    จันทาพูน
2. นายสุภโชค    แซ่เลี้ยง
1. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีศิวะเศรษฐ์
2. นางสาวกัลยา    แซ่อั้ง
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพรุจ    ศรีเรือง
2. เด็กชายราเชนย์    สารสมุทร
1. นายภูริพงษ์    แสนใจบาน
2. นายกษิดิศวร์    สายเบี่ยง
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวจรรยาวรรณ    ธารณาดร
2. เด็กหญิงอิติมา    แซ่จาย
1. นางกนกวรรณ    สันธิ
2. นางสาวสกุณี    นิยม
6 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรชน    นาคศรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา    วงษ์คลัง
1. นางสาวพัชรี    คุณสิน
2. นางสาวนิภาพร    ทองอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................