งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000205
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    เอี่ยมศรี
2. นายวีระพันธ์    โพธิ์ทอง
3. นายปรเมศ    หัตภาภรณ์เนรมิต
1. นางวันทนา    แจ่มศรี
2. นางสาวภัทรวิดา    งามเฉลียว
2 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายพรชัย    อำพันหอม
2. เด็กหญิงดนุนุช    มงคลเอี่ยม
3. เด็กหญิงศศิ    อินทรโอภาส
1. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
3 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันทิดา    บุญไชยโย
2. เด็กหญิงเจนจิรา    โนนสว่าง
3. เด็กหญิงสุวนันท์    เพลินจิต
1. นางสุภัทรา    ชีกว้าง
2. นางสาวมะลิน่า    แก้วแก่น
4 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนิมิตร    อันทะปัญญา
2. นางสาวรัตนา    รัตนเพชร
3. นางสาวจินตนา    อรัญมิตร
1. นางเยาวเรศ    ปริวันตา
2. นางสาวบังอร    โสมาบุตร
5 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทิมา    พิผ่วนนอก
2. เด็กหญิงปัทมา    ดวงนะหว้า
3. นางสาวพาลินี    งามแสง
1. นางสาวจันทร์นภา    พันธ์พาณิชย์
2. นางวิชชุดา    แสนเสนา
6 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปาลิตา    โนตา
2. นางสาวพรรณิภา    ตาเสน
3. เด็กชายเพิ่มชัย    รอดเลี้ยง
1. นางสาววิจิตรา    กาวิชัย
2. นายนิรุตต์    โต๊ะถม
7 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชุรี    ศรีพลวารี
2. เด็กหญิงฐิติพร    อ่อนเป็ง
3. เด็กหญิงพูนพิศมัย    อารินแปง
1. นางสาวคำมูล    สืบมา
2. นางสาววัลภา    กาแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................