งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 000020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. นายพชร    ทำดี
1. นางสาวณุตตรา    ทองสา
2 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพร    แสนคำ
1. นางอภิภา    ศรีเอี่ยมสะอาด
3 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 2 1. นายชาคร    วงษ์วิจิตร
1. นางสาวชุติมน    ม่วงมงคล
4 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชราภรณ์    บุญมี
1. นางสาวจิราลักษณ์    ถุงออด
5 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 5 1. นางสาวบุญมี    พาสุข
1. นายสุนทร    ประทาน
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นายกิตติ    อินทมาต
1. นางวัลลีย์    แสงสุข
7 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาววราภรณ์    กันทาวัง
1. นางสุภัค    ศรีฝั้น
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริพร    กันทะวงศ์
1. นางสาวระวิวรรณ    พนาลีจารุ
9 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายวรวุฒิ    มังวงค์
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์    สุยะนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................