งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000196
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธเนตร    ชมโพธิ์
2. เด็กชายพลวัต    จันทร์เพ็ง
3. เด็กชายธนบดี    วีระวัฒนะ
1. นายเกียรติศักดิ์    ทงอุสาห์
2. นางสาวจันจิรา    แสงจันทร์
2 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัตนชัย    เฮงทรัพย์
2. เด็กชายมานะ    แสงย้อย
3. เด็กชายธนากร    รื่นอุรา
1. นางสุดารัตน์    อ้นใจ
2. นางสิริพร    มีชูวาศ
3 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. เด็กชายลิขสิทธิ์    ชูศรี
2. เด็กชายพงศ์ภัค    ดวงน้ำแก้ว
3. เด็กชายสิทธิพงศ์    ตรีเพ็ชร
1. นางสาวศุภรัตน์    รัตนคช
2. นายอำนวย    สุวรรณชาตรี
4 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิสุทธิ์    วัดเข้าหลาม
2. เด็กชายลักคพล    ธุระทำ
3. เด็กชายธนพงษ์    ชื่นวิริยกุล
1. นายสมบัติ    คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี    วินิจฉัย
5 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุพงษ์    วงษ์ภูมี
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ชมภูราช
3. เด็กชายทศวรรษ    ภูมลี
1. นางณัฐภัสสร    เพชรธนกุล
2. นายอนุชิต    ธรรมราษฎร์
6 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิษณุ    แย้มศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์    สังขอน
3. เด็กชายพัฒพร    มังคลัง
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ    ศรีวงค์แก้ว
2. นางอรพิน    ศรีวงค์แก้ว
7 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    คลังระษัด
2. เด็กชายแรงฤทธิ์    สุขคุณ
3. เด็กชายอรรถชัย    สีงาม
1. นางสาวภัทริยา    โพธิ์ศรีคุณ
2. นายไกรสร    คำชีลอง
8 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายชเณรินทร์    กันทาจ๋อย
2. นายปฏิกรณ์    เม่นเงิน
3. นายสิทธิชงค์    สายใจ
1. นายสายัณห์    เปี่ยมงาม
2. นายกันยา    อะติถะ
9 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิปบดี    ขุนเม่น
2. เด็กชายสมทรง    ศรีวิภาค
3. เด็กชายวิศรุด    พวงสมบัติ
1. นางสมภรณ์    ทองดี
2. นายสมัคร    นรินทร์รัมย์
10 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์พล    ปรากิม
2. เด็กชายกันต์ธร    คำมัน
3. เด็กชายศตวรรษ    กอบธัญกิจ
1. นางสาวพัชรี    คุณสิน
2. นางสาวรจนา    สวนรัก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................