งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000189
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. นายนำโชค    อ่อนดีกุล
2. เด็กชายอภิเชษฐ์    กลิ่นขจร
3. เด็กชายยุทธพิชัย    เจริญไว
1. นายอนันต์    แสงสุข
2. นางสาวดุสิตา    แดงประเสริฐ
2 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระศักดิ์    ทองส่งแสง
2. เด็กชายปริญญ์ปิลันธ์    มานะจิตต์
3. เด็กชายพลากร    พัฒนภูมิ
1. นางอารี    พรหมทอง
2. นางมาลี    สอนเสริม
3 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิพาพร    ธนูทอง
2. เด็กหญิงถิรพร    ธนูทอง
3. เด็กหญิงพลอยกมล    ใยคำ
1. นางอติพร    คงใหญ่
2. นางสาวอัมไพ    บุญมี
4 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. นายคมสันต์    บรรเลิง
2. นายณัฐพล    ทุดปอ
3. นางสาวภัทราวดี    แสนยศ
1. นายสมบัติ    คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี    วินิจฉัย
5 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตรลดา    สีเชียงหวาง
2. เด็กหญิงอรษา    บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงวิลัยพร    วงษ์จุ่น
1. นางสาวศิริลักษณ์    แก้วมณี
2. นางอภิชญา    ยะไวทย์
6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กชายอานนท์    สุพรรณนอก
2. เด็กชายอมรเทพ    ทองสุข
3. เด็กชายเจษฎา    โพธิ์สาวัง
1. นายวินิตย์    นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร    พิมพ์ไกร
7 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    พรหมศรี
2. เด็กชายสันติ    ตาลพันธ์
3. เด็กชายสมเทพ    แซ่ลิ้ม
1. นายฉันท์ติ    จุลกองฮ้อ
2. นายจักรพงศ์    อุดรพันธ์
8 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชไมพร    คำมอญ
2. เด็กหญิงช่อผกา    ทองปอน
3. เด็กหญิงวลีพร    แปงคำใส
1. นางจำปี    พุฒกลาง
2. นางพวงผกา    ชมภูศักดิ์
9 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายวรายุทธ    เกษร
2. นายธีรวัฒน์    หงษ์ทอง
3. นายวสันต์    เปี่ยงอ้น
1. นายสายัณห์    เปี่ยมงาม
2. นายสิทธิเจต    ปิ่นแ้ก้ว
10 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายมงคล    หลำเจริญ
2. เด็กชายสมคิด    คงอยู่
3. เด็กชายธงชัย    ดิษฐ์กว้าง
1. นางสมภรณ์    ทองดี
2. นายสมัคร    นรินทร์รัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................