งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 000187
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายเฉลิมพล    ศรีวงษ์ชัย
2. นางสาวปาริชาติ    สุขีภาพ
3. นางสาวพรพิม    ขาวสะอาด
1. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. นางสาวหฤทัย    แก้วอาสา
2. นางสาวยุพา    แม่นทอง
3. นางสาวณัฐนันท์    จันทิวา
1. นางสาวศิริญญา    สุตันตั้งใจ
2. นางวิชุดา    ตำหนง
3 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 3 1. นายอำนาจ    จันทะดวง
2. นายนนทชัย    กำมะรคร
3. นางสาวชนัญชิดา    โพธิ์ศรีสูง
1. นางทราภรณ์    ภูอ่าว
2. นางศศิพร    โปร่งหล่า
4 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. นายบุญเสริม    วงษา
2. นายสุริยา    ศรีษะแก้ว
3. นายวัชรพงษ์    ฤทธี
1. นายปรีชา    สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา    นันทวิสุทธิ์
5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัฒตรา    อินทะวงค์
2. นางสาวศิริรัตน์    ธรรมประดิษฐ์
3. นายวิทยา    ลำน้อย
1. นายภานุวัฒน์    เตชนันท์
2. นายภาคภูมิ    ภิมาลย์
6 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอสมาภรณ์    เครืออินทร์
2. นางสาวรสลิน    ชอุ่ม
3. นางสาววลัยภรณ์    มะหิงคะเสน
1. นางดารุณี    วังหา
2. นางสนทยา    คำอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................