งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 000186
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    วิเศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุขีวาด
3. เด็กหญิงดนุนุช    มงคลเอี่ยม
1. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
2. นายสมเจษฎ์    ผ่องยุบล
2 โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหัสวรรษ    อยู่เนียม
2. เด็กชายอภิชาติ    เกตุมณี
3. เด็กชายสุทธิราช    มาดี
1. นางสาวอัญชลี    อุปกรณ์
2. นางสาวสุนิสา    ชมวิจิตร
3 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิพัทธ    นวนนุ่น
2. เด็กชายสามิตต์    คำเงิน
3. เด็กชายสุรัตน์    สีอ่อน
1. นางสาวทัศนีย์    เสนาะกลิ่น
2. นางสาวปวิชญา    สุวรรณมณี
4 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมยศ    ทับวิเชียร
2. เด็กชายอภิชัย    เกื้อชู
3. เด็กชายกัมปนาท    ขาวนุ้ย
1. นางประนอม    พรมเช็ก
2. นางสาวรัตนาภรณ์    คงเขียว
5 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    เต็มยอด
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    คงจำเนียน
3. เด็กชายอนันต์    คำพัฒน์
1. นางสาวเกษรา    นุ้ยขาว
2. นางสาวลัดดาวรรณ์    ไกรนรา
6 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิษา    สารจิตตาภาพ
2. เด็กหญิงกัลยกร    แซ่แต้
3. เด็กชายธนภัทร    ทาทอง
1. นางสาวตันหยง    พุทธชนม์
7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กชายคุณากร    แสงสมบัติ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    ทองตัน
3. เด็กหญิงเจนจิรา    จันปา
1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่อึ้ง
2. นางสุมลรัตน์    โยธะพล
8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณิชารีย์    นิลสินที
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    จะโรนา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สลักคำ
1. นายพิทยา    จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี    บัวรินทร์
9 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎากร    อ่อนคำ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สิงหนัน
3. เด็กหญิงสุภพร    สิงหนัน
1. นางพรพิมล    แก้วคูณ
2. นางสาววราภรณ์    จันทะรักษา
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี    สุวรรณ
2. เด็กหญิงอ้อยใจ    หงษ์เงิน
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ทรงสิทธิเจริญ
1. นายเสกสรร    เทพยศ
2. นางสาวศิริพร    ศรีจันทร์ดี
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    สหเจริญชัย
2. เด็กหญิงดารินทร์    แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงสุมาลัย    บุญอินทร์
1. นางกาญจนาวรรณ    คิดดี
2. นางประทุม    มหาวงศนันท์
12 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    มหานิล
2. เด็กหญิงสุภัททรา    เหมปั้น
3. เด็กหญิงวชิรญา    ตาริน
1. นางมณทิรา    จำรูญ
2. นางชนกนันท์    คำจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................