งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษฎา    ศรีแนน
2. เด็กชายนพคุณ    บุตรพรม
3. นายณฐพล    ศรีขาว
1. ว่าที่ร้อยโทโดม    อุดรแผ้ว
2. นายนิกร    กองอุดม
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นายปรัชญา    ทองทัพ
2. นายพิพัฒน์ภูมิ    เกตุค้างพลู
3. นายฐิติศักดิ์    ขุดโพธิ์
1. นางจริยา    กาญจนจิตติ
2. นางวัลลีย์    แสงสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................