งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 000182
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    ชื่นมณี
1. นางสาวจุติพร    ปานา
2 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรรพวิชญ์    หลายทวีคูณ
1. นางปาริชาติ    กลิ่นทอง
3 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    ศรีทองอินทร์
1. นางเสาวณีย์    สมบูรณ์ศิโรรัตน์
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายอัตถ์    ภัทราเวทวิวัฒน์
1. นางสาวปิยะนุช    มากแก้ว
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    รวยสูงเนิน
1. นางพรทิพย์    บุตรไชย
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวภพ    ศิริ
1. นางสาวเบญจภัทร    สายสมุทร
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนัยน์ปพร    ฝั้นจักสาย
1. นางสาวพัทยา    ใจแช่ม
8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณฐิกา    ชินสุขเสริม
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
9 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตตภัทร    พันธ์ทอง
1. นางวัชรียา    พันธ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................