งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 000181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวอนงค์นาถ    อบลา
2. นางสาวอรนรินทร์    พึ่งธรรม
3. นางสาวธมนวรรณ    จอดเกาะ
1. นางสาวมาลิษา    พิกุลโสม
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายธนพล    ละมุนมอญ
2. เด็กชายธนพล    ก้างจาย
3. เด็กชายทิวัตน์    กลิ่นขจร
1. นางณัฐญาณ์    จอกแก้ว
2. นางสาวจินดามัย    ชินนอก
3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัสยา    อำพะวัน
2. นางสาวพรรณทิพย์    อิฏฐผล
3. นายมินทร์กานต์    เกษกล้า
1. นางวรฤทัย    นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี    สังข์นคร
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวเหมือนฝัน    โม้ตา
2. นางสาวอรัญญา    ครุฑกษัตริย์ไทย
3. นางสาวน้ำฝน    บัวหิรัญ
1. นางเครือวัลย์    พนมหิรัญ
2. นางจิตประสงค์    ไพศาลพงษ์
5 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นายสุนัย    พิลา
2. นางสาวสุฑามาศ    วาปี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    บุตรแก้ว
1. นางจรี    พลคำ
2. นางทัศนีย์    กระจ่างโลก
6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภิมลพรรณ    ภูขำ
2. เด็กหญิงจิตรพร    วังซ้าย
3. เด็กหญิงวิภาพร    สรรพวุธ
1. นางชญานิน    สร้อยสุวรรณ
2. นางปราณีย์    จันปาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................