งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000179
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ทองวิลัย
1. นางสาวสุกัญญา    ชาซิโย
2 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญา    ดีทองหลาง
1. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
3 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปณิธิ    หัสไทยทิพย์
1. นางประนอม    พรมเช็ก
4 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทุมมา    บุญมา
1. นางสาวศุภรัตน์    รัตนคช
5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนาภา    แสนทวีสุข
1. นางสาวตันหยง    พุทธชนม์
6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิรดา    ศรีปลาด
1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่อึ้ง
7 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมย์ธาวดี    บุญเฟรือง
1. นางสาวปุญญภัสมณฑ์    ดอกพอง
8 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมะลิ    เตารมรัมย์
1. นางสาวทัศนีวรรณ    จ่าทัน
9 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานนท์    โยคำ
1. นางสาวพจมาลย์    สิงห์หะราช
10 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    ไชยชนะ
1. นางวณิชยา    ธุระอป
11 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายวิศวกร    ลือยศ
1. นางสนทยา    คำอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................