งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุสรา    หมุนทา
1. นางสาวถนิมรักษ์    ชูชัยมงคล
2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายนนธวัช    เอกอาภรณ์ภิรมย์
1. นางอังคเรศ    อิทธิปาทานันท์
3 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉราพร    ชฏาจิตร
1. นางสาวโชติกา    เปิ่นก๋ง
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายจตุรงค์    คลิ้งนวล
1. นางจำลอง    บุญกาญจน์
5 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. นางสาวนวรัตน์    หมาดหมัน
1. นางสาวปณิดา    หลงเอ
6 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. นายจิรกิตต์    เชยช่ืนจิตร
1. นางมาดี    ศรนรายณ์
7 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 3 1. นายศราวุธ    นรดี
1. นายกวีวัฒน์    แหวนเงิน
8 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงใจ    ขมิ้นแก้ว
1. นางเสวิตา    ศรีภา
9 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำค้าง    อิ่มสำราญ
1. นางสันทนา    อรรถวรวุฒิ
10 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอนงค์    เอี่ยมสอาด
1. นางนิพัทธา    เอี่ยมสอาด
11 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยนุช    มานะดี
1. นางกุลฤดี    กฤษฤาหรรษ์
12 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    อิ่มฉ่ำ
1. นางวสุกาญจน์    เยาวเรศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................