งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวดาริญญา    ลักษณะกุลบุตร
1. นายวุฒิชัย    ใจนภา
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรภาส    น่วมนุ่ม
1. นางสมทรง    กีรติมาพงศ์
3 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวรรณ    ฮวบรังสรรค์
1. นางนาตยา    ทองบาง
4 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิไลพร    คำคง
1. นางจันทนา    อภิพุทธิกุล
5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบรรพชา    อุ้ยตา
1. นายทองคำ    สุธรรม
6 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรพงศ์    สอบกระโทก
1. นางพิสชา    ยังกระโทก
7 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัชณา    ธรรมเดช
1. นางสาวศิริลักษณ์    คนพรหม
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวจูลี่    มูเซอ
1. นางแสงอรุณ    บัวกนก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................