งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000172
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรายุทธ    คุ้มกุมาร
2. เด็กชายดิศานุวัฒน์    พัฒศรีเรือง
3. เด็กชายกรัณฑ์    คชสิทธิ์
1. นางสาวพัชรี    พลรัฐธนาสิทธิ์
2 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิรภัทร    อุดธาโกสม
2. เด็กหญิงปนัดดา    วงศ์คำ
3. นายเฉลิมเกียรติ    หายโศก
1. นางสาวเพ็ญติยา    เที่ยงตรง
2. นางรุ่งฤดี    สุดทอง
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนศักดิ์    ต้นจันดี
2. เด็กหญิงจารุณี    บัวลอย
3. เด็กหญิงสิรีธร    น่วมกลิ่น
1. นางวิชุดา    ตำหนง
2. นางคัคนางค์    พื้นผา
4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงยุพิน    สพกลาง
2. เด็กหญิงยุภา    สพกลาง
3. นายอานนท์    บุญพิทักษร
1. นางทราภรณ์    ภูอ่าว
2. นางสาวบรรจบ    อินวกูล
5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรรณวิภา    ภาดี
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงแสงหล้า    มั่นยืน
1. นางสาวทัศนีย์    สุอาราม
6 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ    ธินวล
2. นายกฤษฎา    จาอาบาล
3. เด็กหญิงแซนดี้    แซ่เซน
1. นางสาวคำมูล    สืบมา
2. นางสาววัลภา    กาแก้ว
7 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    คำชุ่ม
2. นางสาวธิติมา    จันทร์อยู่
3. เด็กหญิงสุกัญญา    เรืองแจ่ม
1. นางสาววิไลวรรณ    สว่างศรี
2. นายเชษฐา    เพชรคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................