งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 000170
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    กลิ่นขจร
1. นางสาวจุไรรัตน์    แก้วมณี
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    พรมโชติ
1. นางสมทรง    กีรติมาพงศ์
3 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวดี    เอี่ยมกิจ
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    หรั่งวัตร
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพงษ์    ด้วงเผือก
1. นางภคศรัณย์    อนุพงศ์พิชิตกุล
5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวศกลรัตน์    แก้วกระจก
1. นางวรฤทัย    นุริตมนต์
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวเพียงวัน    เสถียรเขต
1. นางทัศนีย์    ศรีสว่าง
7 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาพร    ทองใบ
1. นางตุ้มทอง    กล้าหาญ
8 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นายนิกร    ทันสมตน
1. นางสาวสุมิตรา    หาญยิ่ง
9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    ทายะนา
1. นางนิตยา    ยารวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................