งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 000164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมัชชา    จันทร์ยิ้ม
1. นางสาวถนิมรักษ์    ชูชัยมงคล
2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณวัฒน์    วรกุลพาณิชย์
1. นางสาวจุติพร    ปานา
3 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    อารีรักษ์
1. นายสุชิน    ศิลธรรม
4 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจตวิชญ์    อิสโร
1. นายธีระพงศ์    ช่วยเกิด
5 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายโกเมนทร์    พ่อเกตุ
1. นางสาวพรรณนิภา    ผากงคำ
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูดินันท์    เอกลาภ
1. นางสาวชนิดาภา    โสหา
7 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุวิทย์    แซ่เล้า
1. นางสุชาติ    โมสูงเนิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................