งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 000155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริพร    เนตรรัตนะ
1. นางเสาวณีย์    สมบูรณ์ศิโรรัตน์
2 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. นายอภินัทธ์    เทศมาศ
1. นางสาวขนิษฐา    สิทธิพันธ์
3 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 3 1. นางสาวกรองทอง    นารถเหนือ
1. นางทราภรณ์    ภูอ่าว
4 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 2 1. นางสาวจามจุรี    แสงพระจันทร์
1. นายปรีชา    สีตะแกะ
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญจิรา    มอยเชื้อ
1. นางจิตภินันท์    สิงห์รีวงค์
6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอรพรรณ    บุญตัน
1. นายอภินันท์    มิ่งเมือง
7 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอุษา    ยะจ่อ
1. นางเยาวลักษณ์    นุ่มนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................