งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 000154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรเทพ    ภาคเนตร
1. นางสาวจุติพร    ปานา
2 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐฒินันท์    ภู่มาลา
1. นางสุดารัตน์    อ้นใจ
3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพรุจ    พ่วงทอง
1. นางเรวดี    ณ พัทลุง
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ    นิลสังข์
1. นางวันวิสา    ศรีช่วง
5 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเพ็ญสุข    สุวรรณคีรี
1. นายชัยศักดิ์    คงแก้ว
6 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    รัตนคช
1. นางสาวศุภรัตน์    รัตนคช
7 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายชราวุฒิ    ตาลสถิตย์
1. นายศราวุธ    กุดแถลง
8 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทธพงศ์    แก้วพวง
1. นางธนิดา    แก้วพวง
9 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี    เมืองแพน
1. นางอภิชญา    อ้วนคำภา
10 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ขาวอาราม
1. นางทรายทอง    ภักดี
11 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรญา    สาสุยะ
1. นายเอนก    สุภา
12 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชวัลวิทย์    มาจาด
1. นางสายฝน    ดีเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................