งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 000152
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    แดนดี
1. นางสาวโชติกา    เปิ่นก๋ง
2 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายมนตรี    รักษาสังข์
1. นางยุพเยาว์    ศรีวะบุตร
3 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยุพาพร    อุสุภราช
1. นางแสงแข    ศรีฉายา
4 โรงเรียนญาณสังวร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 4 1. สามเณรอนุชา    จันทร์ป้อม
1. นางสาวรัตนา    เที่ยงผดุง
5 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 4 1. เด็กชายอุ้มบุญ    หมายเขา
1. นางสาวณัฏฐ์ศมน    น้อยคำพวง
6 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐดนัย    เมืองมา
7 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาถอนงค์    มูลเทียน
1. นางเพียงเพ็ญ    ศิวะวามร
8 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเวคิน    เขื่อนวงค์
1. นางปิยพร    มิ่งเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................