งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 000149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวนาตาชา    จันทมา
1. นางสาวศิริพร    วงศ์ภักดี
2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    เชืองศิลป์
1. นางประภา    ทั่วจบ
3 โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวนวพร    กุลบก
1. นางสาคร    แก้วอร่าม
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณทิพย์    อิฏฐผล
1. นางวรฤทัย    นุริตมนต์
5 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    พลขันธ์
1. นางพวงทิพย์    ผลพัฒนา
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุริยมาศ    ปรีเปรม
1. นายปิยศักดิ์    บุญกล้า
7 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    ใยอิ้ม
1. นางสาวอรศิริ    เจือจันทร์
8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรประภา    สุชาติ
1. นางจุรีรัตน์    ป้องภาษิต
9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายเอกลักษณ์    ท้าวโยธา
1. นางวิไล    พรหมขัติแก้ว
10 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายจิรกิตต์    รุ่งเรือง
1. นางมณทิรา    จำรูญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................