งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 000148
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมรัตน์    ม่วงนุ่ม
1. นางสุลัดดา    เฟื่องธนภูมิ
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายศุภศักดิ์    กองวิมาน
1. นางสาวจินดามัย    ชินนอก
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) กลุ่ม 1 1. นายนวมินทร์    ติสิลานนท์
1. นายสุชาติ    แก้วเหล็ก
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพงษ์    ด้วงเผือก
1. นางภคศรัณย์    อนุพงศ์พิชิตกุล
5 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 1 1. นายสุทธิชัย    ใจมั่น
1. นางสาวทิวาพร    คำลือ
6 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสมฤทัย    กุลดา
1. นางสาวแพรวีร์    ศรีโอษฐ์
7 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    ดัชนะแสง
1. นางสาวยุพา    จันทร์คง
8 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจวรรณ    เพ็ญวิจิตร
1. นางสาวดวงเนตร    อ่องละออ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................