งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวพัดรวี    วัฒนามระ
2. เด็กชายดวงดี    ลารคร
3. เด็กชายธนะพล    ภู่โยธิน
1. นางประนอม    ผ่องราษี
2. นางปราณี    วิศวพิพัฒน์
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายระพีพงษ์    โอแสงใส
2. เด็กหญิงกนกทิพย์    คุณามัย
3. นางสาวเบญญาภา    โดดเทียน
1. นางณัฐญาณ์    จอกแก้ว
3 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    แสนพรม
2. นายวีรศักดิ์    ใจนรินทร์
3. นายนัฐวัตน์    สุกใส
1. นายสันติ    ดีเทียน
2. นางณัฐปภัสธ์    พูลทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................