งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตินณา    ทองรงค์
2. เด็กหญิงพชรกมล    คุณะธนานนท์
3. เด็กชายวงศธร    แก้วเกษ
1. นางอุทัย    ภูวนันท์
2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวปัญญดา    แสงศรี
2. เด็กหญิงณิพรรณภรณ์    รุ่งแจ้ง
3. นางสาวพิชญาภา    หนูดำ
1. นางสาวพวงประภา    ไข่ชัยภูมิ
3 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายคุ้มเผ่า    รอบรู้
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    แสนสุข
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    อินทนนท์
1. นางสุธิตา    เขื่อนรัตน์
4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวรุจิดา    มุขเพ็ชร
2. นางสาวฉัตรธิดา    ไชยสาร
3. นางสาวรชนิศ    เวทสม
1. นางอุตสาห์    โนราช
2. นางดวงสมร    ดวงตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................