งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 000144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริชาติ    ใจประสงค์
2. นางสาวเกศรินทร์    ดุจรัตนอาภรณ์
3. นางสาวพลอยชมพู    วิลัยหก
1. นางสาวมาลิษา    พิกุลโสม
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายทิวัตถ์    กลิ่นขจร
2. นายศราวุธ    ดวงสุฤทธิ์
3. นายกิตติ    ผึ้งเล็ก
1. นางสาวจินดามัย    ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์    จอกแก้ว
3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัสยา    อำพะวัน
2. นางสาวพรรณทิพย์    อิฏฐผล
3. นายมินทร์กานต์    เกษกล้า
1. นางวรฤทัย    นุริตมนต์
2. นางวนิดา    คงทรัพย์
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนิกา    วิชัยวงษ์
2. นางสาวชุติพร    กัมปนาวราวรรณ
3. นางสาวรัชนีพร    ทองสิงห์
1. นางปริยากร    ศรีวงษา
2. นางสาวอภิรดี    จำนงค์ศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................