งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นายชัยเนตร    แนบสนิท
2. นางสาวรวิวรรณ    อินทชิต
1. นางเสาวณีย์    สมบูรณ์ศิโรรัตน์
2. นางสาวเปรมฤดี    พิมพิสาร
2 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 2 1. นายมณฑป    ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงนลิตา    แสงประทีป
1. นางวินิดา    พัชรจารุกิตติ์
2. นางสุภวรรณ    เหมือนแม้น
3 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    ด้วงสังข์
2. เด็กหญิงสุมิตา    พลายชุม
1. นางเสาวณีย์    จันทร์ฉาย
2. นางทัศนีย์    จันทรัตน์
4 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยมงคล    ทาตุ๊
2. เด็กหญิงสุภัสสร    ไม้น้อย
1. นางสาวสาวิตรี    นันทสอน
5 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชนัย    แนวหาร
2. เด็กหญิงสุพรรณี    ผู้ประสงค์คราม
1. นางนงลักษณ์    เศวตวงษ์
2. นางรานี    แก่นดี
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรนุช    เคนคำภา
2. เด็กชายพีรพันธ์    อินทสิงห์
1. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
2. นางโชติกา    วรรณรัตน์
7 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) กลุ่ม 1 1. นายนพนันท์    ผุยคำพิ
2. เด็กหญิงกาญจนา    มุมชัยภูมิ
1. นายบุญมี    ธนาไสย์
2. นางสาวถนอมจิตร์    ตั้งนารี
8 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธิดา    ไชยชนะ
2. นายพีรพัฒน์    กาพรม
1. นางเรณู    ปันทะมา
2. นางสาวพิชญาพรรณ    พากเพียร
9 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายไกรสรณ์    จันทร์สิงห์
2. นางสาวเจนจิรา    เลี้ยงถนอม
1. นายนเรนทร    คชสาร
2. นางสาวจรรยา    ปะนันท์วงศ์
10 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรัญญู    คงมา
2. เด็กหญิงธาริณี    เงินเดือน
1. นางสาวเนตรคนางค์    โสภณ
2. นางสายฝน    ดีเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................