งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวดาริญญา    ลักษณะกุลบุตร
2. เด็กชายปรวิชญ์    ฤทธิเดช
1. นายวุฒิชัย    ใจนะภา
2. นางสาวสุนทรี    บุญจันทร์
2 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 2 1. เด็กชายรวิสุต    บุญนิยม
2. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีเพชญเจริญ
1. นางพเยาร์    จิระวัฒนผลิน
2. นางประทุม    สังข์สุข
3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายมธิพล    โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ยิ้มเยื้อน
1. นางสาวอุไรวรรณ    พรหมศร
2. นางบุญชื่น    ดาวเรือง
4 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอพิชิต    จันทร์พวง
2. เด็กหญิงยศวดี    จันทป
1. นางพิณทิพย์    แสงสาคร
2. นางสาวกนกภรณ์    บุญเนตร
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นางสาวกวินาพร    กังวานรัตนกุล
2. นายเสรี    รักกุศล
1. นางจริยา    กาญจนจิตติ
2. นางวัลลีย์    แสงสุข
6 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายพชรพงศ์    ยศหนัก
2. เด็กหญิงนัทธมน    พงษ์เส็ง
1. นางพยอม    คงเจริญ
2. นางนารี    อินทร์จันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................