หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000043 1.100 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
2 000044 1.200 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
3 000045 2.100 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
4 000046 2.200 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
5 000047 3.100 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
6 000048 3.200 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
7 000049 4.100 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
8 000050 4.200 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
9 000052 5.000 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
10 000054 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
11 000055 6.200 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
12 000057 7.100 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
13 000058 7.200 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
14 000116 8.101 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
15 000117 8.102 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
16 000065 8.110 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
17 000066 8.120 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
18 000067 8.210 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
19 000068 8.220 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
20 000069 8.310 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
21 000070 8.320 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
22 000071 8.410 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
23 000072 8.420 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
24 000087 8.510 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
25 000088 8.520 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
26 000094 8.610 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
27 000095 8.620 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
28 000098 8.710 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
29 000099 8.720 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
30 000105 8.810 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
31 000106 8.820 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
32 000109 8.910 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
33 000110 8.920 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
34 000120 9.100 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 12
35 000124 9.200 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 12
36 000128 9.300 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 12
37 000129 9.400 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 5 คน 12
38 000135 10.100 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 12
39 000136 10.200 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 12
40 000138 11.110 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
41 000139 11.120 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
42 000140 11.210 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
43 000141 11.220 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
44 000156 12.110 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
45 000157 12.120 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
46 000158 12.210 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
47 000159 12.220 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
48 000611 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
49 000612 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
50 000160 13.110 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
51 000161 13.120 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
52 000613 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
53 000614 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
54 000270 13.210 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
55 000271 13.220 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
56 000258 14.100 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 12
57 000259 14.200 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 12
58 000260 15.100 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 12
59 000261 15.200 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 12
60 000262 16.100 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 12
61 000263 16.200 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 12
62 000264 17.100 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 12
63 000265 17.200 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 12
64 000266 18.100 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 12
65 000267 18.200 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 12
66 000268 19.000 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 12
67 000269 20.000 แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]