หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 8 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-17.30 วันที่ 6-7 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 (ด้านนอกอาคาร) 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 8 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-17.30 วันที่ 6-7 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 (ด้านนอกอาคาร) 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 7 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-18.00 วันที่ 6 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคารหอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 1 ห้อง มัลติมีเดีย 13 ก.พ. 2556 10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 7 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-18.00 วันที่ 6 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 14 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ลงทะเบียน เวลา 07.00-08.00 น. ทดสอบเครื่อง เวลา 07.30-09.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ โทร. 08 6558 4058 และ 0 2583 7345 www.potinimit.ac.th
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
08.00-17.00
-
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
14 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร สธ 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1-2 13 ก.พ. 2556 10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
15 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
16 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต ปทุมธานี ชั้น 5 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32

12 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
08.00-17.00 ทุกทีมเข้าติดตั้งโครงงานได้วันที่ 10 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
17 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
18 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต ปทุมธานี ชั้น 5 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32

12 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
08.00-17.00 ทุกทีมเข้าติดตั้งโครงงานได้วันที่ 10 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
19 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร สธ 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1-2 13 ก.พ. 2556 10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิรักษ์ ศรีวโรบล และคณะ โทร. 08 4024 7339 และ 0 2961 8891-3 www.hwn.ac.th
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
25 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้อง อุทยานการเรียนรู้ ลพชัย-ประทุมมาศ แก่นรัตนะ (ห้องสมุดใหม่ใต้อาคาร 7 ชั้นล่าง) 14 ก.พ. 2556 10.00-13.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิริพร นวลยง และคณะ โทร. 08 1734 3172 และ 0 2960 6060 www.pk.ac.th
26 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
28 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
29 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้อง 2202 13 ก.พ. 2556 10.00-13.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิริพร นวลยง และคณะ โทร. 08 1734 3172 และ 0 2960 6060 www.pk.ac.th
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 15 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้อง 2205 13 ก.พ. 2556 10.00-13.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิริพร นวลยง และคณะ โทร. 08 1734 3172 และ 0 2960 6060 www.pk.ac.th
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 15 ก.พ. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร สธ.4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ก.พ. 2556 10.30-13.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. จัดสถานที่ เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 (ส่งเอกสารรายงานโครงงานฯ จำนวน 5 เล่ม ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 6 ก.พ. 2556 ส่งไปที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. จัดสถานที่ 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 (ส่งเอกสารรายงานโครงงานฯ จำนวน 5 เล่ม ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 6 ก.พ. 2556 ส่งไปที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร สธ 4 ชั้น 1 ห้อง Resource 13 ก.พ. 2556 10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 13 ก.พ. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน เวลา 12.00-13.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ โทร. 08 6558 4058 และ 0 2583 7345 www.potinimit.ac.th


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]