สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวอรัญญา  พรมจักร
 
1. นางพรรณี  ชัยทอง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุรัตน์  จุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคริต  มูลสมบัติ
2. นางสาวฌาลวดี  โภคทรัพย์
3. นายทศพล  กลับผดุง
4. นายธนพล  มหามาตร
5. นางสาวธนัทอร  สมฤทธิ์เดชะ
6. นางสาวธัญลักษณ์  พรมเสน
7. นายนันทวุฒิ  พรรคพิง
8. นางสาวนิศา  เทศทัน
9. นายปฏิภาณ  นามแสง
10. นางสาวประภัสสร  วันเนาว์
11. นางสาวมัญริกา  เวียงแก้ว
12. นางสาวมิ่งสมร  บุญมา
13. นายฤทธิชัย  อันภักดี
14. นางสาววณิชชา  พะเลียง
15. นายวันชัย  คำชา
16. นายวีรยุทธ  วงชมภู
17. นายศักรินทร์  สีหาลุน
18. นายสุพัฒนากร  บุปผา
19. นายอภิสิทธิ์  พรมจันทร์
20. นายอัฐพล  ธุระยศ
 
1. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
2. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
3. นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร
4. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง
5. นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์
 
4 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรกต  สมมี
2. นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง
3. นางสาวกาญจนาพร    วิชาสี
4. นายจตุพิธพร   เผื่อนดา
5. นายจักรี    จงจินากูล
6. นางสาวจิดาภา    สุจริต
7. นางสาวจิตรา   ทองไพโรจน์
8. นายจิติวุฒิ   บุตรตั้ว
9. นางสาวจินดารัตน์    ประนนท์
10. นายชานนท์    จงจินากูล
11. นางสาวฐิตวันต์   สวนอ่อน
12. นายณัฐพร   เรืองบุญ
13. นางสาวทินมณี   ปั้นรูป
14. เด็กชายธนวัฒน์    หาญพล
15. นางสาวนารีรัตน์  ตรีช่วย
16. นายพงศกร   รัตนจันทร์
17. นายภูวเดช    วงษ์บุญชา
18. นางสาวยลดา    เก็จโกวิท
19. นายรณกรณ์    จีระเศรษฐากุล
20. นางสาวรัตนาพร  ต่อพันธุ์
21. เด็กหญิงวันทนา   อยู่สุข
22. นางสาววิภาพร   อุ่นศรี
23. นางสาววิมลสิริ  โนนโม้
24. นางสาววิลาวัลย์   กองเมิ้ง
25. นายวีระวุฒิ   รอดมาลัย
26. นายศาสตรา    ตังควนิช
27. นางสาวศุภลักษณ์    คำสวนมอญ
28. นางสาวสายธาร  บุญสร้าง
29. นายสิงห์ชัย   แก่นตระกูล
30. นางสาวสิรินพร   มีพร้อม
31. นางสาวสุดารัตน์    สีไตรพัด
32. นางสาวสุทธิดา    ศรีบุญเรือง
33. นางสาวสุทธิดา  อัมมะพะ
34. นางสาวสุภาวดี  มีนะรา
35. นายสุริยะ    โยธาคง
36. นายสุริยุทธ    จักรเสน
37. นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์
38. นางสาวอรวิญญา  พวงทวี
39. เด็กหญิงเนติยา   คำภักดี
40. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทองใส
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
3. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
4. นางนภธร  อัครธรสกุล
5. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล
6. นายมนัสชัย  ทองสา
7. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
8. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 12 1. เด็กชายธนกฤต  สิมมา
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ต้นสีนนท์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
2. นายศรราม  สาลี
 
1. นายสินธุวา  โสภะสุนทร
2. นายสุภชัย  ศรีมันตะ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นายใจเพชร  ปุปัญบุตร
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นายนิกร  สีกวนชา
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นางสาวสิริลักษณ์  จรลี
3. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นางนงพร  โสใหญ่
2. นางรัตติกาล  ขวาคำ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.5 ทอง 5 1. นางสาวณัฐพร  ลาโสภา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล