สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายเทพพิทักษ์  นิลวรรณ์
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงภณิตา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวอวี้ซิง  แซ่อู๋
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายชยพล  ขอดคำ
2. เด็กชายเขมภาค  นพจินดา
 
1. นางกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนาถ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลั่นพิกุลทอง
2. เด็กหญิงชนาทิพ  ทิพย์ศุภลักษณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นางชุมภูสี  ศรีวงศ์สุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวอัญชลี  วิลด์กัช
 
1. นางจิณพ์พิรยา  สมฤทธิ์บุปผา