สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  วงษ์สว่าง
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
2 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 7 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินนา  สีทับทิม
2. เด็กหญิงกัลยาณี  เกตุสาลี
3. เด็กหญิงขวัญตา  ตาคำ
4. เด็กหญิงคุณิตา  วิริยาภิรมย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียนวิลัย
6. เด็กชายณัฐธเดชน์  จุติภัทร์ธนานนท์
7. เด็กหญิงดารารัตน์  ทนุพันธ์
8. เด็กหญิงทิศารัตน์  นางวงษ์
9. เด็กชายปรีชา  สุขแสง
10. เด็กหญิงพิยดา  แดนแก้ว
11. เด็กหญิงภคพร  ผ่องศรีสุข
12. เด็กหญิงภัฑรกมล  วัฒนจิตติ
13. เด็กหญิงวณิชชา  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กชายวรรณกร  วงเวียนคำ
15. เด็กหญิงสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
16. เด็กชายอนุชนาจ  สีโท
17. เด็กหญิงเพ็ญรดี  การะกิจ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายณัฐพล  แฝงกระโทก
2. นางสาวบุษกร  สอนปะละ
 
1. นายจิรวัฒน์  คันทะนาค
2. นางสาวนริศรา  รัตนวรรณี